Veelgestelde vragen

Aan deze Veelgestelde Vragen kunnen geen rechten worden ontleend

Postcoderoos

Je huidige stroomtarief is opgebouwd uit een aantal componenten. De kale stroomprijs wordt door je stroomleverancier bepaald en is doorgaans ongeveer een kwart van het totaal. Administratie kosten worden ook apart gerekend door je stroomleverancier. Netwerkkosten zijn kosten die je netbeheerder maakt voor het onderhouden van het stroomnet. Dan volgen de belastingen. De Opslag Duurzame Energie is een belasting die ten goede komt aan het opwekken van nieuwe duurzame energie. Hier worden subsidies uit betaald, zo ook de postcoderoosregeling. Energie belasting is het grootste deel van het leveringstarief. Over al die onderdelen wordt ook 21% btw geheven. Zo is de netto energiebelasting in 2021 € 0,1141.

Dat is nu niet het geval. De deelname kan ook plaatsvinden wanneer men een huurhuis heeft bijvoorbeeld. Ook kan iemand zijn huis verkopen en de deelnemersrechten aanhouden (binnen de postcoderoos een ander huis kopen).

Pas als de coöperatie de garantie heeft dat de paneeldelen doorgegeven kunnen worden aan een andere deelnemer, die door de coöperatie geaccepteerd is, kan er overgegaan worden tot uitschrijving als deelnemer en worden de rechten en verplichtingen automatisch overgenomen door de nieuwe deelnemer.

In het geval dat je verhuist buiten de postcoderoos (en dus geen aanspraak meer kunt maken op teruggave van de energiebelasting) of bij overlijden van de laatste bewoner, zal de Coöperatie eerst proberen je panelen weer te verkopen aan bestaande leden of anders zelf innemen. Omdat de Coöperatie zelf geen voordeel van teruggave energiebelasting kan genieten is het terugkopen van panelen gebonden aan een jaarlijks vast te stellen maximum.

Overdragen van paneeldelen aan kinderen is mogelijk (dit geldt ook bij vererving). De kinderen moeten natuurlijk wel binnen de postcoderoos wonen of aldaar een een kleinzakelijke aansluiting hebben om te kunnen profiteren van de vrijstelling energiebelasting.

De gegarandeerde vrijstelling energiebelasting is dan niet meer aan de orde. Wij weten op dit moment niet of er dan weer een (nieuwe) vrijstellingsregeling komt of zal komen, hoe die eruit ziet, wat dan de energiebelasting zal zijn et cetera. Ook zijn de zonnepanelen na 15 jaar financieel afgeschreven. De recht-van-opstalovereenkomst voor de grond loopt nu voor 15 jaar. Tegen het einde van het project zal gekeken moeten worden of voortzetting toch mogelijk is.

Het is interessant om deze aanvulling te overwegen indien jouw energieverbruik NIET VOLLEDIG wordt gedekt door de productie van de panelen op eigen dak. Met ‘volledig dekken’ bedoelen we 80-90% van jouw energieverbruik.
Bedenk dat het qua rendement nooit interessant is om over de 100% van je verbruik heen te gaan.

Dit is mogelijk, er wordt namelijk naar verbruik per aansluiting gekeken. Dus bij 2 aansluitingen die niet groter zijn dan 3 x 80 A, kan er meegedaan worden voor 2 x 10.000 kWh. Nooit meer dan 10.000 kWh per aansluiting.

Je kunt meedoen tot je eigen verbruik. Stel, je hebt een jaarlijks stroom verbruik van 2820 kWh en een paneel wekt 250 kWh op, dan kun je maximaal 11 paneeldelen kopen. Zo compenseer je je totale eigen elektriciteitsverbruik. Wij raden echter aan om deel te nemen tot maximaal 80% van het eigen verbruik. Dit biedt de mogelijkheid om in een later stadium nog paneeldelen over te nemen van verhuizende deelnemers of om zelf nog wat in het energieverbruik te zakken. Voor deelnemers geldt ook de maximale limiet van 10.000 kWh. Hierboven wordt geen korting meer gegeven door de Belastingdienst. Meer dan 40 panelen (10.000 kWh) levert niets extra’s op voor de deelnemer.

In principe doe je mee voor de duur van het project, dat is nu nog ruim 13 jaar. De einddatum van het project is 31 maart 2034. Zolang geldt de belastingkorting via de overheidsregeling. Dat klinkt lang, maar als je zelf zonnepanelen zou nemen, neem je een investering voor zo’n 25 jaar. Wanneer je wilt of moet stoppen, bijvoorbeeld omdat je verhuist, kun je de deelnemersrechten doorverkopen aan iemand die in een van de deelnemende postcodegebieden woont, bijvoorbeeld de nieuwe bewoners van de woning. Wij zullen hiervoor een lijst aanleggen van geïnteresseerden. Met deelname aan het park ben je dus meer flexibel dan met panelen op eigen dak.

Let op: bij het sluiten van de oude regeling (dat is dus per 31 maart 2021) is thans door de overheid bepaald dat er vanaf 1 april 2021 geen nieuwe leden meer mogen toetreden. Dat betekent dat als je gedurende de resterende looptijd onvoorzien toch je panelen weer wilt verkopen, je dat alleen maar aan bestaande leden mag doen. In het geval dat je verhuist buiten de postcoderoos (en dus geen aanspraak meer kunt maken op teruggave van de energiebelasting) of bij overlijden van de laatste bewoner, zal de Coöperatie eerst proberen je panelen weer te verkopen aan bestaande leden of anders zelf innemen. Omdat de Coöperatie zelf geen voordeel van teruggave energiebelasting kan genieten is het terugkopen van panelen gebonden aan een jaarlijks vast te stellen maximum.

 

 

Wat de deelname oplevert – naast een goed rendement – is een goed gevoel. Het voornaamste doel van Welschap is immers een bijdrage te leveren aan de toename van duurzame energie in de regio Eindhoven. Door deelname draag je hieraan bij. Je ontvangt hiervoor een belastingkorting die op de eigen energierekening wordt verwerkt. De korting gaat over de stroom die is opgewekt met jouw paneeldelen. Daarnaast wordt de stroom verkocht aan een energieleverancier. Met deze stroomopbrengst worden het beheer en de administratie van het project geregeld.

De afschrijving in 15 jaar hangt samen met de wettelijke vrijstelling voor 15 jaar, die in het kader van de postcoderoosregeling door de Belastingdienst verstrekt wordt.

Coöperatie

Ja, er wordt een deugdelijke verzekering afgesloten. Dit zal gebeuren bij een verzekeraar die gespecialiseerd is in het verzekeren van zonnestroomsystemen. Daarbij is voor de businesscase uitgegaan van een verzekering die niet alleen dergelijke schades dekt, maar ook de kosten van het tijdelijk niet kunnen produceren van energie (met een beperkt eigen risico). Verder staat de installatie op een terrein van Defensie en is daarmee ook gelijk beveiligd tegen vandalisme.

De financiële risico’s van je deelname zijn zeer beperkt. Zonnepark Welschap is juridisch eigenaar van de zonnestroominstallatie en dus aansprakelijk. Hiervoor zijn we echter verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerbaar is (in geval van onverzekerde situaties, denk aan oorlog of natuurramp), dan stopt het project. In dit geval zijn de leden enkel de inlegkosten voor de panelen kwijt. Hierbij gaat het om de volledige waarde van het paneel. Maar in geen geval zal overige schade op de leden verhaald worden. Overige financiële risico’s zijn hetzelfde als voor mensen met eigen zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan het dalen van de energietarieven: de coöperatie krijgt dan minder voor de geproduceerde stroom.

De leden (de deelnemers dus) nemen de besluiten (elk lid heeft 1 stem). Jaarlijks houdt de coöperatie een algemene leden vergadering waarvoor alle leden worden uitgenodigd. In deze vergadering worden belangrijke besluiten door het bestuur voorgelegd en keurt men o.a. de jaarrekening goed en is er inspraak over de bestemming van het exploitatieresultaat. Voor beheer en uitvoering van de dagelijkse gang van zaken kiezen de leden een bestuur.
De rollen van bestuur en leden zijn vastgelegd in de notariële statuten van de vereniging en een aanvullend huishoudelijk reglement.

Nee dat hoeft niet, maar de lokale coöperatie of vereniging kan je wel ondersteunen bij verdere verduurzaming van je energie verbruik. Bij aanmelding voor Zonnepark Welschap kun je aangeven of je benaderd wilt worden (tenzij je hier al eerder toestemming voor hebt gegeven).

De coöperatie wordt eigenaar van de panelen. Als lid ben je op jouw beurt (mede-)eigenaar van de coöperatie. Met de inleg voor deelname wordt het mogelijk om het zonnepark (vooral de aanschaf van zonnepanelen) te financieren. De coöperatie zorgt ook voor de bedrijfsvoering en beheert organisatorische bijkomstigheden zoals het afsluiten van een verzekering voor de installatie en de (onderhouds)contracten, maar ook zaken als de boekhouding worden verzorgd. Dit is zo geregeld zodat externe partijen, zoals een installateur of een verzekering, niet hoeven te praten met tientallen verschillende deelnemers, maar met één coöperatie.

Het zonnepark is eigendom van Coöperatieve vereniging Zonnepark Welschap U.A. Bij deelname word je automatisch lid. Als lid investeer je door middel van een financiële inleg in paneeldelen. Eén paneeldeel staat voor één zonnepaneel. Deze collectieve, grote zonnestroominstallatie staat in jouw directe omgeving binnen de zogenaamde postcoderoos. Je kunt deelnemen, bijvoorbeeld omdat je zelf geen zonnepanelen op het eigen dak kan leggen. Daarmee lever je een bijdrage aan de toename van duurzame energie. Zelf profiteer je, samen met je deelnemende buurtgenoten, van de opbrengsten door middel van een belastingkorting op de eigen energierekening. Dit is gebaseerd op een wettelijke regeling.

Werkwijze

Dit kan zeker. Je kunt je wens kenbaar maken bij Zonnepark Welschap. We schatten in dat jaarlijks 2-4% van de paneeldelen vrijvalt wegens verhuizingen buiten de postcoderoos. Deze paneeldelen kunnen weer worden afgenomen door andere huishoudens die interesse hebben. Daartoe zal een inventarisatielijst worden opgezet.

De regeling waar we gebruik van maken bij dit park is een administratieve, fiscale regeling. Dat betekent dat het voordeel van deelname zit in de teruggave van de energie-belasting. De geproduceerde energie wordt gekocht door Greenchoice. Indien gewenst kan Greenchoice deze stroom ook weer aan je leveren als jouw energieleverancier. Dit is echter niet noodzakelijk om voordeel te hebben.

De coöperatie verzorgt het grootste deel van de administratieve taken. Het aandeel dat je hebt in de coöperatie geldt echter wel als deel van je eigen vermogen. Dat wil zeggen dat je de waarde van je paneeldelen op moet voeren in de belastingaangifte als vermogen in box 3. Je betaalt alleen belasting als het totale eigen vermogen boven de grens voor de vermogensrendementsheffing uitkomt. Bel voor specifieke vragen de Belastingdienst: 0800-0543.

Nee, je wordt als deelnemer geen energieleverancier. De coöperatie waar de deelnemers lid van zijn wordt een energieproducent. De stroom wordt teruggeleverd aan het net en wordt door de coöperatie verkocht aan een energieleverancier. Deze energieleverancier kan de stroom wel weer doorverkopen aan jou, als je dat zou willen.

Er zijn geen voorzieningen voor de situatie dat er bij de netwerkbeheerder een storing optreedt. Opslag van energie in eigen beheer is veel te duur. Deze situatie doet zich in de praktijk overigens zelden voor.

Allereerst: er is geselecteerd op materialen van hoge kwaliteit, zodat de kans dat er een beroep moet worden gedaan op garantie zo klein mogelijk is.

Verder wordt er geselecteerd op leveranciers die al meerdere jaren betrouwbaar gebleken zijn bij deze activiteit (ruime ervaring, goede service, geen problemen na oplevering, sterke balanspositie).

Naast zekerheden van de leverancier vragen wij ook een garantie van de fabrikant. Wanneer de leverancier dan failliet mocht gaan, hebben we in ieder geval nog de garantie van de fabrikant.

Van de aannemer en fabrikant wordt inderdaad een productiegarantie gevraagd.

De deelnemers hebben geen eigen zonnepanelen, maar een aantal paneeldelen: een aandeel in de totale productiecapaciteit van het zonnepark. De deelnemers kunnen via een app op elk gewenst moment de actuele en historische productie van de paneeldelen volgen.

Door permanente monitoring moeten lagere producties snel vastgesteld en opgelost worden. Monitoring is bij het systeem inbegrepen.

De post “vermindering energiebelasting” op de jaarafrekening staat los van de werkelijk betaalde energiebelasting. Iedereen die een aansluiting heeft, heeft recht op deze vermindering, los van het verbruik. Die geldt dus naast de “vrijstelling energiebelasting” op basis van het verbruik via de postcoderegeling.

De energieleveranciers zijn niet verplicht om mee te werken aan verrekening energiebelasting. Mogelijk moet een deelnemer daarom van energieleverancier veranderen. Een meerjarig contract kan opgezegd worden (zie www.energieleveranciers.nl/opzeggen voor afkoopbedragen). Bij een resterende looptijd van 1,5 jaar bijvoorbeeld mag de leverancier wettelijk maximaal € 50 per product (stroom of gas) als boete in rekening brengen. Overigens zijn er op dit moment minimaal 21 energieleveranciers die er wel aan meedoen, waaronder Greenchoice, Qurrent, Eneco, Essen en Nuon e.a.. Energieleveranciers die (nog) niet meedoen zijn o.a. Oxxio en Vandebron. Een overzicht van energieleveranciers die voor zover bekend wel meedoen wordt op de website geplaatst.

Een postcoderoos project als Zonnepark Welschap werkt met productie jaren. Het eerste productie jaar is gestart op 1 april 2019 en loopt tot 1 april 2020. De coöperatie geeft aan alle energieleveranciers van de deelnemers door hoeveel energie er is geproduceerd voor het aantal paneeldelen van de deelnemer. De deelnemer krijgt voor dat aantal kWh teruggave energiebelasting van de energieleverancier, tot een maximum van het werkelijk verbruik en dus de werkelijk betaalde energiebelasting.

Nee, salderen kan alleen bij productie van zonnestroom op eigen dak, waarbij de opgewekte stroom over dezelfde aansluiting teruggeleverd wordt als waarover verbruikte stroom wordt afgenomen.

Dit is afhankelijk van de gekozen energieleverancier. De meeste leveranciers reken een boete als je vroegtijdig overstapt. Hier zijn wel maximum bedragen aan verbonden door de overheid.

Greenchoice is de afnemer van de geproduceerde zonnestroom. Ook betaalt Greenchoice een vergoeding aan de coöperatie als de leden klant worden. Deze vergoeding wordt gebruikt voor de exploitatie van het zonnepark en voor mogelijke nieuwe ontwikkelingen.

Deelname met Inleg

Het deelnamebedrag in het park ligt wat lager. De besparing op de elektriciteitskosten is ook wat minder. Per kWh productie krijg je vanuit het zonnepark € 0,126 terug (energiebelasting 2018) en met eigen panelen krijg je bij saldering het tarief van je energiemaatschappij (veelal € 0,19 tot € 0,21). Uiteindelijk ligt het rendement van de eigen panelen wat hoger, maar dat verschil is niet zo groot.

Nee, dit kan niet binnen de ons bekende plannen van de gemeenten. Daar geldt een duurzaamheidslening uitsluitend voor het nemen van energiemaatregelen aan het eigen huis. Niet voor deelname in een collectief project als Zonnepark Welschap.

De paneeldelen worden in 15 jaar afgeschreven. Dat is de periode waarvoor de vrijstelling energiebelasting binnen de postcoderoosregeling is gegarandeerd. De waarde van de paneeldelen daalt navenant. Wanneer iemand na een aantal jaren zijn paneeldelen wil verkopen, kan dat via de coöperatie. De paneeldelen zijn dan al deels afgeschreven waardoor de waarde van de paneeldelen inmiddels lager is dan de investering. Daar staat tegenover dat de koper al die jaren het profijt heeft gehad. Meer informatie hierover vind je in het Paneeldelenreglement. Voor waardeverloop paneeldelen, zie Downloads

De investeringskosten zijn bij Zonnepark Welschap lager, omdat er in één keer een groot park wordt aangelegd. Zo zijn bijvoorbeeld 11.500 zonnepanelen per stuk aanmerkelijk goedkoper dan 12 op het eigen dak.

De opbrengsten bij Welschap betreffen de vergoeding voor de geproduceerde stroom en de vrijstelling energiebelasting (in 2018 voor particulieren € 0,1265 per kWh inclusief btw – voor bedrijven ruim € 0,10 per kWh exclusief btw). Deze regeling ligt voor 15 jaar vast.

De investeringskosten voor een particulier met een eigen dak zijn hoger, maar de opbrengst per kWh is ook hoger. Met zelf opwekken verdien je per opgewekte kWh de stroomprijs van je energieleverancier: circa € 0,19 à € 0,21 per kWh inclusief btw (saldering). Er is wel de onzekerheid dat na 2020 de salderingsregeling wordt vervangen door een andere regeling die mogelijk minder voordelig is.
Daarnaast zijn eventuele storings-, reparatie- en vervangingskosten voor rekening van de particulier met eigen dak. Bij het zonnepark werkt de collectiviteit van 11.500 panelen ‘dempend’ als er een paneel onverhoopt stuk gaat.

De investeringskosten voor eigen panelen zullen voor een bedrijf lager zijn dan bij een particulier, maar hoger dan bij Welschap. De opbrengsten voor een kleinzakelijke verbruiker zijn vergelijkbaar met die van de particulier (salderingsregeling van toepassing, waarbij de ondernemer niet het voordeel van de btw heeft).

Deelname zonder Inleg (vanaf 1 januari 2021 geen nieuwe deelnemers zonder inleg meer mogelijk)

We maken slim gebruik van de postcoderoos regeling. Je betaalt immers net als ieder ander energie-belasting over je verbruikte kWh. Deze krijg je echter elk jaar terug omdat je een deelname hebt in Zonnepark Welschap. Deze deelname zorgt er dan ook voor dat het zonnepark kan blijven produceren, dus ook al investeer je niet, deze Deelname zonder inleg is net zo belangrijk.

De coöperatie draagt de financiering. Als deze failliet gaat, dan ben je dus geen investering kwijt. Ook ga je persoonlijk geen lening aan, hierdoor is het risico dus nihil.

Ja, als je voor 3 jaar overstapt naar Greenchoice dan nemen wij een eventuele boete over. Dit moet dan wel via www.greenchoice.nl/welschap.

Na aanmelding houdt Greenchoice rekening met de bedenktermijn van 14 dagen. Heb je nu een vrij opzegbaar energiecontract, dan starten we de energielevering twee weken na afloop van je bedenktermijn.

Heb je geen vrij opzegbaar energiecontract, dan starten we de levering op de einddatum van je contract bij je huidige leverancier. Zo zorgen we ervoor dat je geen boete krijgt.

Tenslotte kun je overstappen voordat je contract afloopt bij je huidige leverancier. Er bestaat dan een kans dat je een boete krijgt van je huidige leverancier. Een overzicht van boetes die gehanteerd worden in de huidige Nederlandse energiemarkt is online te vinden.

Ja, dat kan als je woont binnen een van de deelnemende postcodegebieden rond Zonnepark Welschap.

De coöperatie zorgt voor de benodigde financiering zodat de deelnemer dit niet hoeft te doen. Je gaat dus ook geen leningsverplichtingen aan. Aan het einde van het productie-jaar betaal je wel een bijdrage aan de coöperatie. Deze bijdrage wordt in mindering gebracht op de teruggave van de energiebelasting. Daardoor is je voordeel kleiner dan dat van een deelnemer met inleg.

Ja, dit kan te allen tijde zonder verplichtingen.

Ja, dat kan als je overstapt naar Greenchoice. De administratie van Deelname zonder inleg wordt verzorgd door Greenchoice, dus je zult moeten overstappen. Alleen zo kunnen wij de verplichte administratie goed inrichten. Na een contract periode van 3 jaar ben je wel vrij om naar een andere energie-leverancier te gaan.

Greenchoice int uit naam van de coöperatie de jaarlijkse bijdrage. Om dit mogelijk te maken moet een deelnemer zonder inleg de eerste 3 jaar klant zijn bij Greenchoice. Het is noodzakelijk om klant te worden via de inschrijf-link op de website www.zonneparkwelschap.nl. Klant worden bij Greenchoice via een prijsvergelijkingssite kan dus niet!

Doordat de teruggave energiebelasting hoger is dan de ingehouden bijdrage, blijft er een voordeel over voor de deelnemer. Dit komt in 2018 neer op 3 cent per kWh opgewekte stroom. Bij een stroomverbruik op jaarbasis van 3000 kWh is het bedrag dus € 90,00 per jaar. Bovendien werk je door je deelname mee aan duurzame energieopwekking in onze regio.

Inschrijving deelnemers

Ga naar www.zonneparkwelschap.nl/doemee en volg de instructies. Zorg dat u de laatste jaarafrekening van uw energiemaatschappij bij de hand hebt. Er wordt naar uw jaarlijks elektriciteitsgebruik gevraagd en nog een aantal andere gegevens. Het kan zijn dat het deel van het park waar je voor inschrijft al vol is. Dan kom je op een wachtlijst te staan op volgorde van inschrijving.

Nadat je ingeschreven hebt en een overeenkomst getekend hebt ontvang je binnen een aantal weken een factuur. Deze heeft een betaal termijn van 14 dagen.

Wijzigen van het aantal gereserveerde paneeldelen in de komende maanden is mogelijk. We vragen wel aan eenieder om een reëel aantal paneeldelen op te geven, omdat we een realistisch beeld willen hebben van de interesse.

De App

Mocht je geen uitnodiging voor de app ontvangen hebben, stuur dan even een mailtje naar info@zonneparkwelschap.nl.

Nee, delen van accountgegevens en meerdere malen (gelijktijdig) inloggen kan wel

De getoonde besparing is altijd een inschatting op basis van de opwek die tot op dat moment bekend is. Het kan zijn dat de uiteindelijk opwek nog een klein beetje afwijkt. Ook is het te ontvangen bedrag afhankelijk van je werkelijke verbruik. Verbruik je in een jaar minder dan wat de app als opwek toont dan kun je er van uit gaan dat er minder uitbetaald zal worden.

Het komt soms voor dat we geen nieuwe opwek data door krijgen, waardoor we geen nieuwe opwek in de app kunnen tonen. We doen ons uiterste best om dit zo snel mogelijk weer te tonen.

Als je je wachtwoord vergeten bent druk dan in de app op de knop “Wachtwoord vergeten”. Dan krijg je een link opgestuurd om zo een nieuwe wachtwoord aan te maken.

Je gebruikersnaam is altijd het email adres wat ook bij ons bekend is.

In de uitnodiging staat ook de knop: “Nieuw verzoek indienen”. Je krijgt dan een nieuwe aanmeld link.